اعیاد خردادیه

همیشه نسیمی که از یازده خرداد می گذرد

روزها را مهربان تر می کند.

یازدهم... دوازدهم...سیزدهم...چهاردهم...

+و داریوش تو چه خوش یمنی....نشان به آن نشان که عددت 313 است...کی بیست و شش سال از تو گذشت و من نفهمیدم؟! 

 

++جودی نگران است چرا نیستی ای وارث نوح؟وارث بر حق خدا دل در دوران و زمان ها؟

آب اقیانوس لجن کوب بجزران...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید