شمعی روشن کن

تولد تو برای من یعنی این عکس...

بخاطر رنگ آبی دیوارش شاید...آن سردی ای که موج می زند تویش...آن دانه های برفی که از بوسه ی پسرک آرام تر است...بخاطر آرامش دخترک که مثل آرامش من است زیر لب های تو...توی دست های تو...در میان زیر و بم های نفس هایت که هیچ وقت روی موهایم پاشیده نشده... نمی دانم ....

بیشتر بخاطر حس سرمای آذر ماهی اش است که خیلی متقارن است با سردی این روزهای دور از تو.

/ 0 نظر / 6 بازدید