ب بسم ا...

خدایا!

روز هایی که نمودار زندگی ام کتانژانتی بود دستم را گرفتی کشاندی بالا و تا همین لحظه بدون هیچ چشم فروهشتنی حتی،مرا مراقب بودی...پس اگر این روزها که زیاد از بیرون خالی ام...این روزها که نمودار زندگی ام سینوسی شده...که یا همه چیز در ربع اول قرار می گیرد یا ربع سوم نمی توانم که به تو ایمان نداشته بودم...

بخطر تمام داده هایی که نعمت بود و نداده هات که مصلحت بود تو را شاکرم و خودت خوب می دانی...سپاس بخاطر بودن همیشگی ات

زیاده حواست به من باشد رفیق شفیق...

کلید این خانه دست تو...خودت بازش کن

"باسم فتاح"

+الیکَ توکّلتُ و الیکَ اُنیب

/ 0 نظر / 17 بازدید