سوار کاری که اسبش خر شیطان است

جناب او!

نمی دانی بدان...

تفریحی که من تویش نباشم مصداق بارز تک خوری ست.

بهانه هایت وقتی مرا دو هفته است خالی گذاشته ای توجیهم نمی کند حالا بیا و مرا پر کن اگر خودم آب نریختم پشت سرت ها...

رام کردن نمی دانی و الا مرا چه به لجبازی؟!

مجددا...نمی دانی بدان!...اوم

/ 0 نظر / 25 بازدید