خاطرات مصور

بعد از کلی عکس داده ام عکاسی برای چاپ و همه اش منتظرم عصر شود بروم تحویلش بگیرم.

و الان هم کلی حالم خوب است بابت این موضوع از خود راضی

عکس باید بشود بگیریش توی دست...زدش به دیوار...گذاشتش توی آلبوم...

چیست باقی گذاشتن خاطرات توی گوشی؟...باید خاطرات مصور را درآورد و گذاشت جلوی چشم...

بد می گویم؟!

معلوم است که نهنیشخند

/ 0 نظر / 23 بازدید