لالمانی

چیزی تا گریه گرفتنم نمانده

اما...

از پاسخ سرد تو می ترسم.

+و باشه های آذری ات و ول کن و بی خیال و حوصله ندارم و چته و...

من از هر ری اکشنی جز بغلت می ترسم.

+از اینکه این روز ها موقعی که ناراحتی با فحش میخواهند از دلت درآورند مورمورم می شود.....من عشق می خواهم و محبت و قربان صدقه و نازیدن.

/ 0 نظر / 29 بازدید